کول سامر در صنایع دارویی:

مبدل های حرارتی در کلاس های مختلف از نیازهای صنایع شیمیایی و داروسازی است. شرکت کول سامر با سابقه همکاری با برندهای داروسازی کشور، آماده همکاری و خدمت رسانی در زمینه طراحی، تولید، ساخت و تعمیر انواع مبدل های حرارتی مورد استفاده در این صنایع است. برخی از شرکت های معتبر که شرکت تابستان سرد کویر تجربه همکاری با آن ها را داشته است عبارتند از:

-عبیر شیمی

-داروسازی ایران رازی

-داروسازی نانو حیات دارو

-داروسازی اکسیر

-داروسازی ابوریحان

-داروسازی باختر بیوشیمی

-داروسازی پور سینا

-داروسازی جابربن حیان

-داروسازی شفا فارمد

-داروسازی خوارزمی


مبدل های حرارتی در کلاس های مختلف از نیازهای صنایع شیمیایی و داروسازی است. شرکت کول سامر با سابقه همکاری با برندهای داروسازی کشور، آماده همکاری و خدمت رسانی در زمینه طراحی، تولید، ساخت و تعمیر انواع مبدل های حرارتی مورد استفاده در این صنایع است. برخی از شرکت های معتبر که شرکت تابستان سرد کویر تجربه همکاری با آن ها را داشته است عبارتند از:

-عبیر شیمی

-داروسازی ایران رازی

-داروسازی نانو حیات دارو

-دارو سازی اکسیر

-داروسازی ابوریحان

-داروسازی باختر پتروشیمی

-داروسازی پور سینا

-داروسازی جابربن حیان

-داروسازی شفا فارمد

-داروسازی خوارزمی